شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی- محورهای تخصصی
محورهای تخصصی کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 
  • بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی
  • روشهای نوین  تشخیصی در آزمایشگاه تشخیص طبی
  • مدیریت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
  • بیوشیمی سرطان
  • بیوشیمی تغذیه
  • بیوشیمی داروها
  • نانوبیوشیمی
  • بیولوژی مولکولی
  • بیوشیمی ساختارها
نشانی مطلب در وبگاه شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی:
http://icbmb2020.ir/find.php?item=1.53.29.fa
برگشت به اصل مطلب