شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی- محورهای تخصصی
محورهای تخصصی کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 
  1. Clinical Biochemistry and Molecular Diagnostics
  2. Advanced Diagnostics Technologies in Laboratory Medicine
  3. Laboratory Management
  4. Nutritional Biochemistry
  5. Pharmaceutical Biochemistry
  6. Cancer Biochemistry
  7. Nano Biochemistry
  8. Structural Biology
  9. Molecular Biology
نشانی مطلب در وبگاه شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی:
http://icbmb2020.ir/find.php?item=1.53.28.fa
برگشت به اصل مطلب