شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی- امتیازات بازآموزی کارگاه ها
امتیازات بازآموزی تخصیص یافته به کارگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 
چالشها در تفسیر نتایج آزمایشگاهی مدیریت تضمین کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی  
۱.۵ ۱.۵ دکتری بیوشیمی بالینی
۱.۵ ۱.۵ کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
۳ ۳ دکتری حرفه ای علوم ازمایشگاهی
۳ ۳ متخصص علوم آزمایشگاهی
۳ ۳ متخصص پاتولوژی
۱.۵ ۱.۵ کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی
نشانی مطلب در وبگاه شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی:
http://icbmb2020.ir/find.php?item=1.94.47.fa
برگشت به اصل مطلب